Početna Download Kviz Zemlje članice Linkovi O nama
 
Uloga mladih u društvu
Organizacije, udruge i portali
Mladi u Hrvatskoj
Program MLADI U AKCIJI
:: Udruga DIM - Djelujem i mijenjam

DIM je udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj i svoj program usmjerava na unaprjeđenje razvoja demokratskog građanstva putem uvođenja novih edukacijskih sadržaja i metodologija u formalne obrazovne institucije i kroz neformalno obrazovanje, na povećanje participacije i utjecaja mladih u donošenju odluka i razvoju društva na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te na zagovaranje transparentnosti i mogućnosti sudjelovanja građana i utjecaja na procese kreiranja, donošenja i implementacije javnih politika.

Slogan udruge je Djelujem I Mijenjam.

Mladi ljudi

Misija
DIM doprinosi razvoju aktivnog i društveno odgovornog građanstva kroz neformalno obrazovanje, izgradnju partnerstva, istraživanje i zagovaranje javnih politika u Hrvatskoj.

Vizija
Hrvatska je demokratsko društvo koje prepoznaje i podržava izgradnju potencijala građana kao aktivnih sudionika u kreiranju pozitivnih društvenih promjena i zagovaratelja općeg dobra.

Mladi na tržištu rada - neformalno obrazovanje mladih radi ostvarenja i zaštite njihovih socijalnih prava

Opći cilj programa je poboljšati stanje marginalizirane grupe srednjoškolaca stručnih i strukovnih škola u društvu i doprinijeti njihovoj socijalnoj jednakosti.

U okviru programa, tim stručnih predavača/ica (članova/ica udruga i sindikata) provodi interaktivna predavanja na temu Ljudska prava - Socijalna prava, u srednjim stručnim i strukovnim školama Grada Zagreba. U tu svrhu, do sada je obučeno 12 predavača/ica.

Tijekom dvije školske godine (2004/05. i 2005/06.) provedena su 163 predavanja u 33 strukovne i srednje škole Grada Zagreba za ukupno 4.075 učenika/ca završnih razreda.

Program je dobio preporuku od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te suglasnost za upućivanje edukativno - informativne brošure "Radna knjižica za mlade" i drugog promotivnog materijala u odgojno - obrazovne ustanove.

U program su uključene sljedeće škole: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Škola  za  medicinske  sestre  Vrapče, Željeznička  tehnička  škola, Hotelijersko - turistička škola  Zagreb, III. ekonomska škola, Škola  za  tekstil,  kožu  i  dizajn, Strojarsko terhnička škola, Geodetsko tehnička škola, Trgovačka škola, Graditeljsko tehnička škola, Poštanska i telekomunikacijska škola, Prirodoslovna škola V. Prelog, Škola za medicinske sestre Vrapče, Industrijsko – strojarska škola, Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Prehrambeno - tehnološka škola, Veterinarska škola, Drvodjelska škola i Elektrotehnička škola - Končar, Upravna i birotehnička škola te Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava.

Brošura "Radna knjižica za mlade" sadržava informacije o: značenju pojma ljudska prava, procesu razvoja ljudskih prava, podjeli ljudskih prava sa naglaskom na socijalna prava, odredbe Zakona o radu RH, podatke inspektora rada za radne odnose Državnog inspektorata RH o utvrđenim nezakonitostima u području radnih odnosa (ažurira se aktualnim podacima za svaku godinu) te popis i kontakte tijela javne vlasti i neprofitnih organizacija koje pružaju informacije i pravnu pomoć građanima RepublikeHrvatske. Do sada je tiskano i podijeljeno 5.000 primjeraka.

Svake godine provodi se i pismena post-evaluacija među učenicima/ama i profesorima/icama koji su prisustvovali predavanjima. Analiza dobivenih podataka pokazuje da 67% učenika/ca procjenjuje predavanja izrazito korisnim odnosno korisnim, kao i 85% profesora/ica. Edukativnu brošuru izrazito korisnom odnosno korisnom, procjenjuje 68% učenika/ca, dok 63% profesora/ica navodi da će koristiti dijelove predavanja u svom budućem radu.

Obrazovanje za mlade političare/ke

Program je započeo 2001. godine sa ciljem osnaživanja javne participacije mladih u procesima donošenja odluka u političkim institucionalnim tijelima na lokalnoj razini te izgradnje kapaciteta mladih lidera/ica u političkim strankama, sindikatima i nevladinim organizacijama. Glavne aktivnosti čine istraživanja, seminari, radionice, treninzi i predavanja, a provode se u suradnji sa sveučilišnim profesorima, znanstvenicima i trenerima domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija.

Dodatne informacije:

http://www.dimonline.hr/main_hr.html

 
 
...da je službeni moto Europske unije "In varietate concordia" ili na hrvatskim "Ujedinjeni u različitosti"
 
Kako ste zadovoljni ulogom mladih u Vašoj lokalnoj zajednici?
Vrlo sam zadovoljan/na
Zadovoljan/na sam
Nisam baš zadovoljan/na
Uopće nisam zadovoljan/na
Nisam upoznat/a sa ulogom        mladih u mojoj lokalnoj        zajednici
 
copyright © 2007 by weboder & TIOŠ Čakovec | natjecanje Login@Europe 2007 | XHTML 1.1 | CSS 2.1